Lista Uchybień

STATUT     REGULAMIN    KONTRAKT    RÓŻNICE WARTOŚCIOWE   LISTA UCHYBIEŃ

KOMITET DO SPRAW MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY IZBAMI BAWEŁNY C I C C A

REGULAMINY (fragment)
11 marca 2002 r.

Lista uchybień

„Jeśli wyrok arbitrażowy pozostaje nie wykonany, strona na korzyść której został wydany powinna poinformować o tym zainteresowaną Izbę Bawełny. W następstwie tego powinny zostać podjęte kroki zmierzające do rozpowszechnienia wśród członków tej Izby nazwy strony nie poddającej się wyrokowi. Nazwa takiej firmy będzie także umieszczona na liście uchybień CICCA. Tak dalece, jak to dozwolone prawem, organizacja członkowska CICCA powinna dyscyplinować swego członka uchylającego się od wykonania prawomocnego wyroku wydanego przez tę lub inną organizację-członka CICCA.”

CICCA Unfulfilled Awards List

© Copyright - Izba bawełny