Organizacje Międzynarodowe

Współpracujemy z:

  • Komitetem ds. Współpracy Międzynarodowej pomiędzy Izbami Bawełny (Committee for Cooperation between Cotton Associations), który ma służyć koordynacji działań poszczególnych Izb Bawełny w celu rozwijania szeroko pojętego przemysłu bawełniarskiego i handlu tym surowcem.

Najważniejsze zadania organizacji:

– utrzymywać standardy dobrych praktyk kupieckich i etykę świętości umów;

– zapewnić, że przestrzega się procedur arbitrażowych i wydanych w ich wyniku orzeczeń;

– podtrzymywać kontakty z innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się bawełną, tam gdzie wydaje się to pożądane;

– stwarzanie okazji do dyskusji pomiędzy organizacjami członkowskimi w celu polepszenia warunków funkcjonowania handlu bawełną;

– rozsyłanie wśród organizacji jednolitej listy firm, które nie wykonują prawomocnych orzeczeń arbitrażowych wydanych przez sądy organizacji członkowskich;

  • Międzynarodowym Komitetem Doradczym ds. Bawełny (International Cotton Advisory Committee), którego zadaniem jest opracowywanie w skali światowej statystycznych danych nt. produkcji i przerobu bawełny oraz prowadzenie badań z zakresu nowych technologii upraw i przetwórstwa bawełny; Izba Bawełny w Gdyni reprezentuje w tej organizacji rząd RP,
  • Jesteśmy sygnatariuszem porozumienia standaryzacyjnego nt. uniwersalnych standardów dla bawełny amerykańskiej (Universal Cotton Standards Agreement) pomiędzy Amerykańskim Ministerstwem Rolnictwa a najważniejszymi Izbami Bawełny na świecie,
  • Współpracujemy z różnymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, jak np. International Textile Manufacturers’ Federation w Zurichu, Cotton Council International w Londynie, National Cotton Council w Waszyngtonie oraz z Izbami Bawełny w poszczególnych krajach,
  • Komitetem ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych Wspólnoty Europejskiej EUROCOTON – Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the EU. Jest to organizacja branżowa zrzeszająca europejskich przetwórców (przędzalników i tkaczy) bawełny i włókien pokrewnych. Wieloletnia dotychczasowa współpraca Izby Bawełny z EUROCOTON zacieśniła się znacznie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Na jej pogłębienie wpłynął także ostry kryzys europejskiego przemysłu włókienniczego po zniesieniu w ramach WTO kontyngentów odzieżowo-tekstylnych z dniem 1 stycznia 2005r. Od czerwca 2005r. jesteśmy pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

© Copyright - Izba bawełny