Dołącz do nas

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym członkiem, zapoznaj się z celami i zadaniami, wynikającymi ze statutu Izby oraz aktualnej sytuacji i dołącz do nas. Twoja firma lub organizacja zyska na prestiżu. Twoje interesy będą reprezentowane przez Izbę Bawełny w Gdyni z należytą starannością.

Procedura aplikacyjna:

  • Prawa i obowiązki członków oraz kompetencje Zarządu i Walnego Zgromadzenia odnośnie przyjmowania członków określa Statut Izby Bawełny w Gdyni, Część II,  Rozdział III – Członkowie, ich prawa i  obowiązki.
  • Kandydat na członka IB wypełnia wniosek o przyjęcie w poczet członków – w wersji ustalonej przez Zarząd  i doręcza Zarządowi Izby.
  • Kandydat na członka dołącza do wniosku: a) kartę informacyjną, b) rekomendacje od dwóch członków Izby Bawełny, c) w przypadku gdy kandydat nie współpracuje z członkami Izby, konieczne jest przedstawienie listy referencyjnej klientów, ewentualnie innych informacji – zgodnie z decyzją prezydium Zarządu.
  • O przyjęciu członka decyduje Zarząd.
  • Przedstawiciel członka przyjętego do Izby zapraszany jest na następne posiedzenie Zarządu, na którym wręczane jest mu, w sposób uroczysty pismo informujące o przyjęciu w poczet członków Izby Bawełny w Gdyni.
  • Każdy przyjęty otrzymuje Statut IB, Regulaminy oraz Zbiór Zasad i Reguł Izby Bawełny.

Powyższa procedura została zatwierdzona
na posiedzeniu Zarządu Izby Bawełny w Gdyni
w dniu 17 września 1998 r. w Gdyni.

Karta informacyjna:

Wypełnioną kartę informacyjną należy przesłać do biura Izby Bawełny w Gdyni pocztą lub e-mailem.

doc  Karta_informacyjna

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnionąy formularz należy przesłać do biura Izby Bawełny w Gdyni pocztą, e-mailem lub faksem.

doc  Formularz_zgloszeniowy

IZBA BAWEŁNY W GDYNI
ul.Derdowskiego 7
81-369 Gdynia
tel. +48 58 6207598

e-mail: ib@gca.org.pl


© Copyright - Izba bawełny