Cele i zadania

Zadaniem Izby jest podejmowanie działań dla wypełnienia zawodowych interesów swoich członków oraz w ramach wspólnego interesu członków Izby – promowanie, popieranie i doskonalenie produkcji, obrotu i przerobu bawełny, surowców bawełnopodobnych i innych surowców włókienniczych oraz wykonanych z nich półproduktów i wyrobów gotowych.
 
Zgodnie z § 10 tekstu jednolitego Statutu Izby Bawełny w Gdyni – przyjętego Uchwałą 82. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni z dnia 27 maja 2022 r. w Gdyni – w ramach swojej działalność Izba:
1)  wspiera działania na rzecz rozwoju branży tekstylno-odzieżowej, oraz kształtowania ustawodawstwa wdrażającego cele zrównoważonego rozwoju,
2)  reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne swoich członków wobec władz i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych organizacji,
3)  występuje w zakresie dotyczącym branży tekstylno-odzieżowej do członków Izby, polskiego rządu i parlamentu, instytucji i organizacji międzynarodowych, oraz gospodarczo-politycznych związków państw, w tym Unii Europejskiej, z inicjatywami, opiniami, założeniami i projektami rozwiązań legislacyjnych,
4)  kształtuje i upowszechnia zasady etyki i dobrych praktyk w działalności gospodarczej,
5)  inicjuje i wspiera działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, handlowych, technicznych i technologicznych w branży tekstylno-odzieżowej,
6)  podejmuje prace zmierzające do rozwoju techniki i ekonomiki produkcji, obrotu i przerobu bawełny, surowców bawełnopodobnych i innych surowców włókienniczych oraz wykonanych z nich półproduktów i wyrobów gotowych,
7)  inicjuje i prowadzi działalność w zakresie ustalania warunków oraz zasad umów kupna-sprzedaży bawełny, surowców bawełnopodobnych oraz wykonanych z nich półproduktów i wyrobów gotowych,
8)  zapewnia funkcjonowanie stałego Sądu Polubownego wraz z arbitrażem jakościowym,
9)  powołuje stałe lub doraźne komisje problemowe,
10)  organizuje i prowadzi kursy rzeczoznawców bawełny oraz inne branżowe szkolenia specjalistyczne,
11)  gromadzi, ustala i publikuje informacje na temat:

  • światowej produkcji, przetwórstwa i handlu bawełną,
  • notowań różnic wartościowych dla bawełny,
  • sytuacji ekonomicznej i społecznej krajowej i międzynarodowej branży tekstylno-odzieżowej,

 
  dla podnoszenia wiedzy fachowej swoich członków oraz rangi i prestiżu branży, stosownie do roli, jaką spełnia ona w gospodarce.


© Copyright - Izba bawełny