KE: Lista wniosków o zawieszenie poboru ceł

Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych,które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wnioski te zostały złożone przez kraje członkowskie UE oraz Turcję. Zgodnie z procedurą ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych, szczegółowo opisanej w Komunikacie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków przyjmowania i analizowania wniosków o modyfikację ochrony celnej, jeżeli na terenie Unii Europejskiej istnieje producent towaru, którego dotyczy wniosek może on sprzeciwić się propozycji ustanowienia autonomicznego zawieszenia poboru cła lub ustanowienia autonomicznego kontyngentu taryfowego. Sprzeciw taki powinien być przygotowany w formacie, o którym mowa w w/w komunikacie i przekazany w formie elektronicznej do Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Departament przekaże go następnie do Komisji Europejskiej.

Lista wniosków dotyczących tekstyliów

Lista wszystkich wniosków 

W przypadku stwierdzenia, że któryś z wniosków dotyczy towaru produkowanego w Polsce prosimy o skontaktowanie się z Departamentem Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki.

Sprzeciwy mogą być składane zarówno do nowych propozycji ustanowienia zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych jak i do obecnie obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Termin składania sprzeciwów do obecnie obowiązujących regulacji tj. zawieszeń poboru ceł oraz kontyngentów taryfowych upływa z dniem 8 maja 2015r.

Regulacje dot. zawieszeń poboru ceł obowiązujących od 1 stycznia 2014r. (wersja skonsolidowana) oraz dodatkowe od 1 lipca 2014r. i 1 stycznia 2015r. oraz regulacje dot. kontyngentów taryfowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r. dostępne są na stronie internetowej Departamentu Polityki Handlowej MG pod adresem:

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Srodki+taryfowe/Mozliwosc+obnizenia+unijnych+cel+w+imporcie+do+UE

Natomiast sprzeciwy/poparcia do nowych wniosków (lista w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2015r.

© Copyright - Izba bawełny