78. ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

  1. ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZLONKOW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu  24 maja  2019 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyły się obrady 78. Zwyczajnego Sprawozdawczo –Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, przyjęło budżet na rok 2019 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01/01/2018 – 31.12.2018. Ustępujący Prezes Artur Gacek podsumował  dwie kadencje,  przez które pełnił swoją funkcję pełnił i podziękował wszystkim za owocna współpracę.

 

 

 

  1. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze Izby.

 

W skład  Zarządu  Izby Bawełny  kadencji 2019-2021 weszli:

 

Jerzy Kotwas         Prezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Frydrych                               Wiceprezes

Wojciech Bubrowski                      Wiceprezes

Tomasz Drozd                                 Członek

Artur Gacek                                     Członek

Anna Garnys                                   Członek

Jacek Jakubiak                               Członek

Ignacy Józkowicz                           Członek

Czesław Madejski                           Członek

Marek Radwański                           Członek

Jacek Rutkowski                            Członek

 

W skład  Komisji Rewizyjnej  kadencji 2019-2021 weszli:

Leszek Kilanowski                          Przewodniczący

Anna Kicińka-Jakubowska             Członek

Benoit Gaujard                                 Członek

 

W Uchwale Kierunkowej 78. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni wskazano nowe cele strategiczne, zadania i wartości, jakie Izba będzie realizowała przez najbliższe lata. Obok celów statutowych, Izba będzie wzmacniać swoją rolę jako :

  • najważniejszego forum poświęconego bawełnie w Polsce, organizacji łączącej firmy produkujące i handlujące wyrobami bawełnianymi i bawełnopodobnymi,
  • organizacji o silnie ukierunkowanej działalności informacyjnej, analitycznej i edukacyjnej dla polskiej branży tekstylno-odzieżowe, w celu analizowania problemów sektora i zmian rynkowych,
  • organizacji promującej bawełnę i wyroby bawełniane oraz nowe technologie, podnoszące innowacyjność i konkurencyjność polskiego włókiennictwa,
  • stowarzyszenia branżowego, przy którym działający od 1938 roku Sąd Arbitrażowy rozstrzygać może spory handlowe i jakościowe, wynikających z kontraktów kupna-sprzedaży surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych.
  • organizacji prowadzącej szkolenia o surowcach i półproduktach włókienniczych, technologii, certyfikacji czy zasadach handlu, a także – wspierającej programy odbudowy szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego dla włókiennictwa.
© Copyright - Izba bawełny