76. Z. S-W. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniach 26 maja i 25 czerwca 2017 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyły się obrady 76. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze  Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

Rozpoczęte w dniu 26 maja obrady 76. Walnego Zgromadzenia Członków IB zostały zawieszone z uwagi na konieczność wyjaśnienia wątpliwości prawnej zgłoszonej przez jednego z członków ówczesnego Zarządu IB.

Po wznowieniu obrad w dniu 25 czerwca  Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2016, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2016, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i przyjęło budżet na rok 2017.

Podsumowując miniony okres sprawozdawczy, Prezes IB Artur  Gacek podkreślił, że cała upływająca kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przyniosła wiele zmian i wyzwań, przed którymi musiała stanąć Izba. Jednocześnie Prezes wyraził nadzieję, że kolejny okres działania naszego Zrzeszenia pozwoli na sukcesywną  intensyfikację działań na rzecz członków IB.

Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze Izby na kolejną dwuletnią kadencję.

W skład  Zarządu IB kadencji 2017-2019 weszli:

Artur Gacek                            Prezes

Iwona Frydrych                   Wiceprezes

Jerzy Kotwas                          Wiceprezes

Wojciech Bubrowski          Członek

Anna Garnys                           Członek

Jacek Jakubiak                      Członek

Czesław Madejski                  Członek

Marek Radwański.                Członek

Jacek Rutkowski                   Członek

Małgorzata Zimniewska     Członek

W skład  Komisji Rewizyjnej  kadencji 2017-2019 weszli

Leszek Kilanowski               Przewodniczący

Jerzy Mańkowski                 Członek

Małgorzata Matusiak         Członek

 

W Uchwale Kierunkowej 76. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni ponownie wskazano na  potrzebę kontynuowania działań mających na celu  wspierania polskiego i europejskiego sektora przemysłu tekstylno – odzieżowego w obliczu silnej konkurencji.  Zaapelowano do administracji krajowej i  instytucji europejskich o kontynuowanie inicjatyw ukierunkowanych na odbudowę i stabilny rozwój przemysłu w krajach unijnych.

Na zakończenie obrad Prezes IB podziękował wszystkim za współpracę w minionej kadencji i wyraził nadzieję na jej kontynuację w ciągu kolejnych dwóch lat.

© Copyright - Izba bawełny