UE obwinia Chiny za brak informowania WTO na temat rozmiarów subsydiów rządowych

Unia Europejska zarzuca Chinom brak przekazu informacji do WTO o rozmiarach subsydiów dla przemysłu chińskiego. W okólniku przesłanym 5/10/07 do członków WTO, Unia Europejska twierdzi, że Chiny nie tylko nie wywiązują się z przekazywania wymaganych danych statystycznych o programach subsydiowania, ale także nie przekazują żadnych informacji o subsydiach stosowanych przez władze lokalne i regionalne. Już wcześniej, UE wyrażała obawy na temat niechęci Chin do podporządkowania się nakazom WTO, w tym podstawowej zasadzie przejrzystości i odpowiedzialności. UE ostrzega, że jeśli chińskie uchybienia będą trwały nadal, to może to doprowadzić do wewnętrznych kłótni w WTO.

Zgodnie z przepisami, wszyscy członkowie WTO muszą składać tej organizacji roczne raporty o wszelkich subsydiach wypłacanych przez rząd. Zawiadomienia takie informują o formie subsydiów, całkowitej wypłaconej kwocie, celu i czasie trwania subsydiowania oraz danych statystycznych pozwalających na ocenę skutków handlowych takiego dotowania.

Chiny złożyły zawiadomienie o subsydiach, obejmujące lata 2001 – 2004, dopiero w kwietniu 2006r. Był to pierwszy raport dostarczony przez Chiny odkąd zostały one członkiem WTO w 2001r. Zawiadomienie to zostało ostro skrytykowane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i inne kraje z powodu znacznych luk w informacji. Na przykład, zawiadomienie mówiło o 78 programach subsydiowania przez rząd centralny, z których korzystały sektory przemysłowe i rolnictwo, ale szczegóły wydatkowania pieniędzy dotyczyły tylko 29 programów, głównie w rolnictwie i rozwoju wsi (81 DER A-2, 04/27/06).

Kiedy pojawił się chiński raport, UE stwierdziła, że „posiada wiele braków” w stosunku do wymagań i obowiązków nałożonych na Chiny w umowie akcesyjnej do WTO. UE stwierdziła także, że odpowiedzi na wynikające z niego pytania zadane przez Brukselę „ujawniły, że w ani jednej odpowiedzi Chiny nie dostarczyły danych statystycznych” żądanych przez Unię.

Źródło: materiały NCTO, BNA, Geneva, 11 października, 2007

© Copyright - Izba bawełny