Parlament Europejski: oznaczanie kraju pochodzenia na produktach spoza UE

Członkowie PE stwierdzili, że na towarach importowanych spoza UE powinien być wyraźnie oznaczony kraj ich pochodzenia, żeby pomóc konsumentom dokonać świadomego wyboru. Parlament  proponuje zezwolić na oznaczenie  w języku angielskim kraju pochodzenia na etykietach towarów sprzedanych gdziekolwiek na terenie UE.  Parlament chciałby również wprowadzenia zharmonizowanych kar za naruszanie zasad.  

 

Podczas  gdy firmy europejskie z własnej woli używają  już  od  pewnego czasu oznaczenia “made –in”, UE nie posiada zharmonizowanych reguł  na oznaczenie pochodzenia dla towarów importowanych, za wyjątkiem pewnych wypadków w zakresie sektora  rolniczego.

 

Jeśli kraj pochodzenia nie budzi wątpliwości, konsument może dokonać świadomego wyboru pomagającego  wyeliminować zagrożenia dla jego zdrowia, ustrzec go przed nabyciem towarów podrabianych i  nieuczciwą konkurencją – stwierdza PE  w swoim raporcie z pierwszego czytania przyjętym w czwartek 525 głosami za, 49 przeciw, przy 44 wstrzymujących się.

 

W ramach zaproponowanych nowych zasad – oznaczenia kraju pochodzenia mają pojawić się na szerokim asortymencie towarów takich jak: wyroby tekstylne, obuwie, meble, wyroby farmaceutyczne, a nawet narzędzia, śruby i krany. Nowe prawo będzie miało zastosowanie tylko do towarów przeznaczonych dla końcowych konsumentów, ale nie dla produktów z UE, Turcji, Norwegii, Islandii czy Liechtensteinu.

 

Zgodnie z propozycją Komisji, sformułowanie “made-in” wraz z krajem pochodzenia musi być określone w języku łatwo zrozumiałym przez konsumentów w Kraju Członkowskim, na którego rynek towary mają być wprowadzone. Członkowie PE przyjęli zmianę, która pozwala na użycie języka angielskiego, jako możliwą alternatywę  wszędzie  na obszarze UE.

 

Parlament także naciskał na Komisję, aby zaproponowała minimalne kary za naruszenie zasad obejmujące obszar całej UE zapewniając w ten sposób jednolite stosowanie zasad we wszystkich krajach członkowskich. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez Członków PE, regulacja w tym zakresie przestałaby obowiązywać po pięciu latach od wejścia w życie. Niemniej jednak, rok przed upływem okresu obowiązywania regulacji, Parlament i Rada miałyby zdecydować o ewentualnym przedłużeniu lub zmianie tejże regulacji.

 

Następne kroki

Projekt regulacji nadal wymaga zatwierdzenia przez Radę, gdzie kilka Państw Członkowskich jeszcze przeciwstawia się idei europejskiej zasadzie “made-in”.

Kiedy regulacja zostanie ostatecznie przyjęta zarówno przez Parlament, jak i Radę, nowe zasady będą zastosowane we wszystkich krajach członkowskich rok od opublikowania w Dzienniku Urzędowy UE.

© Copyright - Izba bawełny