Nowe zasady nadawania etykiety Eco-label

Nowe europejskie przepisy, opublikowane ostatnio w Dzienniku Urzędowym UE zakładają znaczący wzrost ilości grup towarowych objętych programem etykietowania ekologicznego „Eco Flower”

 

Zgodnie z założeniami prawodawców przepisy te mają zmiejszyć biurokrację I przyspieszyć procedury kwalifikacyjne nadawania znaku, tak aby liczba grup towarowych objętych unijnym „Eco-labal” wzrosła do roku 2015 do 40-50, ze szczególnym uwzględnieniem produktów mających znaczący wpływ na środowisko oraz wysoki potencjał ulepszania procesu produkcyjnego.

 

Planuje się, że w ramach nowych przepisów program “Eco-label” obejmie w szerszym zakresie tekstylia i odzież. Przykładowo, w marcu 2010 prawo stosowania etykiety „Eco-label” zostało nadane duńskiemu dostawcy tkanin Penfabric Sdn Berhad zo.

Zakłada sie sharmonizowanie etykiet prośrodowiskowych obowiązujących w Unii Europejskiej, przy czym narodowe oznakowania środowiskowe również zostaną objęte tym procesem.

Obecnie program obejmuje 26 grup produktowych (włączając  środki czystości, sprzęt elektroniczny, tekstylia, obiekty i usługi turystyczne. Obecnie logiem „Eco Flower” posługje się ponad 24.000 produktów I usług.

 

Ważne zmiany, w porównaniu z poprzednią regulacją, obejmują niższeopłaty I uproszczone kryteria nadawania znaku, jak też powiązanie go z regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych i innymi przepisami prawa europejskiego. Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne wyroby spożywcze, w najbliższym czasie podjęte zostaną badania nad stworzeniem kryteriów nadawania eco-label tym rodzajom produktów.

Źródło: materiały UE

© Copyright - Izba bawełny