Negocjacje NAMA

Na początku lutego br. przedstawiciele europejskich zrzeszeń przemysłowych: ACEA (samochody), Businesseurope, CEFIC (chemikalia), CEPI (papier), EFPIA (farmaceutyki), EUROMETAUX (metale nieżelazne), ORGALIME (maszyny) i EURATEX (tekstylia), uczestniczyły w spotkaniu zwołanym przez Komisję Wspólnoty Europejskiej ds. Rundy Dohijskiej, którego celem było przybliżenie przedstawicielom przemysłu wstępnego tekstu Działań NAMA (NAMA Draft Modalities) zaproponowanego przez Komisję. Przepisy dotyczące poszczególnych krajów i podejścia sektorowego pozostają jeszcze do uzgodnienia w tym roku. Prace techniczne na poziomie WTO będą nadal prowadzone w tym roku. Przedstawione wyniki nie są satysfakcjonujące dla naszego przemysłu.

Podsumowanie stanowiska Komisji

Komisja podkreśliła, że nie ma możliwości przywrócenia równowagi pomiędzy uzgodnieniami/działaniami w ramach negocjacji rolnych a NAMA (towary nierolne). Po finalnym uzgodnieniu, Wstępne działania NAMA zostaną zastosowane tylko przez 41 członków WTO, jako że pozostali członkowie będą korzystać z wyłączeń lub środków przygotowanych indywidualnie dla nich. Do ustalenia pozostało jeszcze kilka elementów:

  1. Specjalne warunki dla trzech krajów domagających się większej elastyczności (Argentyna, Afryka Południowa i Wenezuela). Dla Afryki Południowej rozwiązanie jest już prawie uzgodnione. Żądaniami pozostałych dwóch krajów UE nie zajmuje się zbytnio, acz Komisja Europejska nie jest zadowolona z faktu, że UE i USA zaakceptowały  zwiększenie liczby wyjątków dla Argentyny, czego nie popiera Brazylia.
  2. Podejście sektorowe: ta część negocjacji właściwie utknęła w martwym punkcie. Kraje wschodzące uważają, że podejście sektorowe nie jest obowiązkowe. Co się tyczy tekstyliów i odzieży, to istnieje bardzo małe, wręcz żadne zainteresowanie, za wyjątkiem wyrażonego przez Chiny i kilka innych krajów azjatyckich. Indie, Brazylia i pozostałe kraje Ameryki Łacińskiej nie wykazują zamiarów brania w tym udziału.

Komisja podkreśliła, że:

  • Co do formuły i wyjątków: średnie taryfy uwidoczniają, że Indie będą krajem z najwyższymi taryfami, podczas gdy inne – chociaż znacznie obetną taryfy, i tak pozostaną daleko od poziomu ceł UE i z wieloma wyjątkami (patrz tabela).
Współczynnik Wyjątek Kraj (przykład) Możliwy sektor
25 Bez wyjątków Chile, Kostaryka  
22 Linie 5% = 5%
taryfy nieobniżone lub otwarte
Indie Tekstylia, chemikalia
Linie 10% = 10%
taryfy obniżone o połowę
Kraje ASEAN Samochody, stal,
chemikalia
 

20

Linie 6,5% = 7,5%
taryfy nieobniżone lub otwarte
Chiny Chemikalia, samochody

 

Linie 14% = 16%
taryfy obniżone o połowę
Brazylia, Meksyk i inne Am. Łac. Tekstylia, samochody

W tym kontekście po osiągnięciu porozumienia, członkowie WTO będą zobowiązani do przejścia procedury „żądania i oferty” dla produktów, które będą podporządkowane tym wyjątkom. Będzie to długi proces, a czas przewidziany (7 do 9 miesięcy) wydaje się być nierealny. Jest mocno prawdopodobne, że sektor tekstylny i chemiczny będą musiały się mocno postarać, by uniknąć dodatkowych, nieprzewidzianych skutków.

  • Klauzula o anykoncentracji: choć powinna być postrzegana jako osiągnięcie Unii Europejskiej, będzie miała ograniczony wpływ całościowy z powodu danych liczbowych zawartych w tekście projektu nawet jeśli stanie się wyraźnym ograniczeniem dla większych sektorów o większej jednorodności wyrobów. (np. metali nieżelaznych).
  • Chiny: będą miały 13 letni okres wdrożenia, zamiast 10 lat przewidzianych dla wszystkich innych rozwijających się krajów (sic!).
  • Bariery pozataryfowe – wśród barier pozataryfowych znajdują się:

– Mechanizm horyzontalny znajduje się na początku listy priorytetów Komisji, ale USA się sprzeciwiają,

jako, że kraj ten nie chce być związany zobowiązaniami i pozostaje w opozycji, szczególnie jeśli chodzi

o działania sanitarne i fito-sanitarne.

– W sprawie oznakowania tekstyliów Komisja stara się znaleźć szersze poparcie i tu można by osiągnąć

porozumienie, o ile w toku dalszych negocjacji, tekst nie zostanie zbytnio rozmyty.

– Wśród innych propozycji dot. barier pozataryfowych niewiele ma szansę na powodzenie, szczególnie

te, które interesują Wspólnotę Europejską (np. podatki eksportowe).

 

Zakończenie

Europejska Organizacja ds. Tekstyliów i Odzieży Euratex zareagowała ostro na tę prezentację podkreślając, że wynik jest nie do zaakceptowania dla przemysłu tekstylno-odzieżowego. Komisja zareagowała obroną wyników osiągniętych do chwili obecnej.

Euratex nadal będzie monitorował sytuację, aby upewnić się, że tekstylia i odzież nie otrzymają kolejnego ciosu w czasie „prac technicznych”, które odbędą się w tym roku. Jest oczywistym, że Dyrektor Generalny WTO – P. Lamy będzie dążył do finalizacji  porozumienia w zakresie działań (modalities) jeszcze w tym roku.

© Copyright - Izba bawełny