Jubileusz 75- lecia

Jubileusz 75- lecia Izby Bawełny w Gdyni

 ============================================

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka

 

W dniu 21 maja 2010 roku w salach konferencyjnych Domu Bawełny w Gdyni odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa z z okazji obchodów 75-lecia powstania naszej Izby.

 

Wśród gości Sesji byli między innymi: Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdynia – pan naczelnik Ryszard Toczek, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, Zbigniew Kaniewski – Przewodniczący Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego, prorektor Politechniki Łódzkiej Wojciech Wolf oraz liczni przedstawiciele firm członkowskich Izby i zaprzyjaźnionych organizacji.

 

Obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych europejskich izb bawełny: prezes Wolfgang Vogt-Jordan i dyrektor Jan Hellmann reprezentujący Bremeńską Izbę Bawełny oraz dyrektor Kai Hughes z Międzynarodowej Izby Bawełny w Liverpoolu.

 

Serdecznie przywitano również obecnych na Sali Honorowych Członków Izby – panią Irenę Nowak, pana Jarosława Bokinę, oraz pana Jerzego Sobieraja. Tytuł Honorowego Członka przyznawany jest osobom, które położyły szczególne zasługi dla polskiego przemysłu bawełniarskiego i włókienniczego oraz na rzecz rozwoju Izby Bawełny,  jej wizerunku i znaczenia w Polsce i na świecie.

 

Podczas uroczystości odbyło się oficjalne wręczanie odznaczeń.

Wicewojewoda Pomorski odznaczył:

  • medalem Złotym za Długoletnia Służbę – panią Mieczysławę Niemiec z Izby Bawełny w Gdyni,
  • medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę – panią Marię Groth z Izby Bawełny w Gdyni,
  • medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę – panią Katarzynę Święcicką z Izby Bawełny w Gdyni.

Prezes Izby Bawełny w Gdyni, pan Marek Dominiak wręczył:

Dyplomy nadania Honorowego Członkostwa w Izbie:

  •  pani Wiesławie Trywiańskiej – Furman – za wybitne zasługi na rzecz stworzenia i działania Laboratorium Izby Bawełny w Gdyni, ogromny wkład w rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego izbowej działalności szkoleniowej (w tym Kursów Klasyfikacji Bawełny) oraz jej wieloletnie, osobiste i znacznie wykraczające poza obowiązki zawodowe zaangażowanie w promowanie Izby, jej pozytywnego wizerunku i oferowanych usług,
  • profesorowi Tadeuszowi Jackowskiemu – za ogromny wkład osobisty i wieloletnie bezpośrednie zaangażowanie w organizowanie i utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego Międzynarodowych Konferencji Bawełniarskich, w tym pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji, oraz całokształt działań dotyczących wspierania polskiej branży włókienniczej i promowania wizerunku Izby na arenie krajowej i międzynarodowej w ramach pełnionej przez niemal 20 lat funkcji członka Zarządu Izby Bawełny w Gdyni.

Odznaki „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”

  • panu Markowi Dominiakowi – za wieloletnią pracę na rzecz Izby, zaangażowanie w prace Zarządu, wspieranie konferencji, wydawnictw oraz innych działań izbowych,
  • panu Andrzejowi Drożdżowi – za wieloletnią działalność merytoryczna przy organizacji Kursów Klasyfikacji Bawełny, szkoleń i seminariów specjalistycznych oraz za przekraczające obowiązki zawodowe zaangażowanie w rozwój i promocję Izby oraz całego sektora włókienniczego,
  •  panu Jackowi Jakubiakowi– za wieloletnią pracę na rzecz Izby, zaangażowanie w prace Zarządu, wspieranie konferencji, wydawnictw oraz innych działań izbowych,
  • mecenasowi Romanowi Olszewskiemu – za wieloletnią działalność w charakterze arbitra Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny, zaangażowanie w pracę Kolegium Arbitrów, wspieranie działań Izby fachową wiedzą merytoryczną.

Izba Bawełny w Gdyni (pierwotnie: Zrzeszenie Interesentów Handlu Bawełną) powstała  z inicjatywy polskich sfer przemysłowo handlowych w roku 1935 – dynamiczny wzrost obrotu bawełną w porcie gdyńskim w latach trzydziestych spowodował konieczność powołania w Gdyni instytucji obsługującej import tego surowca w zakresie kompleksowej obsługi ładunków bawełny, a w szczególności jej klasyfikacji i arbitraży.

 

We wrześniu 1938 r. uroczyście otwarto nowowybudowany gmach Domu Bawełny i zainaugurowano działalność arbitrażową Izby. Przy wsparciu starszych europejskich organizacji bawełniarskich Izba Bawełny w Gdyni stworzyła znakomite warunki dla prowadzenia arbitrażu – specjalnie zaprojektowane pomieszczenia do prowadzenia klasyfikacji i arbitrażu bawełny, doświadczeni eksperci, opracowane i formalnie przyjęte zasady i reguły arbitrażowe. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej  Izba gdyńska uzyskała formalną zgodę Amerykańskiego Zrzeszenia Załadowców Bawełny (ACSA) na prowadzenie arbitrażu bawełny amerykańskiej.

 

Wybuch wojny przerwał działalność Izby na 6 długich lat. Reaktywowana w roku 1945, od roku 1948 Izba Bawełny, jako jedna z trzech instytucji w świecie, organizuje stacjonarne kursy klasyfikacji bawełny. Kursy Klasyfikacji Bawełny, Międzynarodowe Konferencje Bawełniarskie, seminaria i spotkania rzeczoznawców organizowane przez Izbę cieszą się renomą w środowisku bawełniarskim w Polsce i na świecie. Profesjonalne, akredytowane laboratorium badania bawełny i przędzy działa od roku 1963.Izba udziela również licencji na stosowanie Polskiego Znaku Bawełny i  Międzynarodowego Znaku Bawełny – będących znakomitą formą promocji wyrobów z czystej bawełny.

 

Jako sygnatariusz Amerykańskiej Konferencji Standaryzacyjnej Bawełny (UCSC), członek szeregu najważniejszych światowych organizacji bawełniarskich (CICCA, ECC, IFCP, Eurocoton) oraz agencja koordynująca współpracę rządu polskiego z Międzynarodowym Komitetem Doradczym ds. Bawełny (ICAC) – Izba Bawełny w Gdyni jest znaczącym członkiem międzynarodowej społeczności bawełniarskiej.

 

Jako reprezentant przetwórców, kupców i konsumentów wyrobów bawełnianych Izba Bawełny ściśle współpracuje z ciałami rządowymi i komisjami parlamentarnymi – tak w Polsce jak w Unii Europejskiej. Nasza działalność  ukierunkowana jest na kształtowanie polityki ekonomicznej sprzyjającej rozwojowi firm członkowskich i całej branży tekstylno-odzieżowej, a pośrednio – wzrostowi konsumpcji wyrobów bawełnianych.

 

Chociaż działalność Izby w ciągu minionych 75 lat była wielokrotnie modyfikowana, nasza misja pozostaje w praktyce taka sama: współpraca z firmami bawełniarskimi w celu wspierania zdrowego i silnego sektora bawełniarskiego w Polsce i na świecie, popieranie działań innych instytucji, rządu i organizacji zainteresowanych rozwojem przemysłu bawełniarskiego i pokrewnych przemysłów tekstylnych. Rozpowszechnianie wiedzy na temat bawełny i innych włókien naturalnych, dostarczanie informacji organom decyzyjnym, ułatwianie współpracy pomiędzy przemysłem a rządem, promowanie bawełny jako najważniejszego z włókien naturalnych – to tylko niektóre w wielu realizowanych przez naszą Izbę zadań.

© Copyright - Izba bawełny