INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSGRANICZNEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW PO DNIU 1 MAJA 2004 ROKU

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej procedury nadzoru i kontroli dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów określa Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 roku w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar wraz ze zmianą wprowadzoną przez Decyzję Komisji z dnia 24 listopada 1999 roku dostosowującą, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 42 ust. 3, załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar, która określiła tzw. zielony, bursztynowy i czerwony wykaz odpadów.
Traktat Akcesyjny określa szereg okresów przejściowych odnoszących się do przepisów Rozporządzenia Rady Nr 259/93.
Zadania właściwego organu kraju wysyłki, przeznaczenia i tranzytu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Nr 259/93, realizuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Z dniem 1 maja 2004 roku zgłoszenia wysyłki odpadów dokonywane są za pomocą listu przewozowego o wzorze określonym w Decyzji Komisji z dnia 24 listopada 1994 roku dotyczącej standardowego listu przewozowego określonego w Rozporządzeniu Rady (EWG) Nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar.

Uwaga!
Zezwolenia wydane w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2004 roku.

Zgodnie z nowymi regulacjami, firmy wysyłające do Polski odpady bawełny (kod PCN 5202) muszą uzyskać stosowne zezwolenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Koszt jednorocznego zezwolenia wydanego na piśmie wynosi 1380,-zł. Brak w ciągu 30 dni, pisemnej odpowiedzi GIOŚ na wniosek o wydanie zezwolenia, równoznaczny jest z tzw. „milczącą zgodą”, za którą wnioskujący o wydanie zezwolenia nie ponosi odpłatności, a jej ważność wynosi również 1 rok.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym i wynegocjowanymi w nim okresami przejściowymi, nowe regulacje dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów obowiązywać będą w Polsce do 2012 roku.

Szczegółowa informacja: GIOŚ – Wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów – tel. 0-22/825-11-04, 57-92-729, 57-92-521, 57-92-583.

© Copyright - Izba bawełny