Unia odrzuca regulacje dotyczące tekstyliów organicznych

Komisja Europejska, która kończy przegląd obecnie obowiązującej legislacji o produktach organicznych zdecydowała, że podstawa prawna tych regulacji nie powinna być rozszerzona by objąć tekstylia.

Dyrektoriat Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w ramach przeglądu sprzedaży, produkcji rolnej i marketingu organicznych dóbr konsumpcyjnych zdecydował o nie włączeniu tekstyliów do tych regulacji.

Podczas ostatniego przeglądu, KE rozpatrywała kluczowe obszary: uproszczenie ram prawnych przy jednoczesnym zapewnieniu, że normy nie zostaną rozmyte, współistnienie upraw GM z rolnictwem organicznym, lepszy system kontroli i organizacji handlu wyrobami organicznymi oraz wpływ na reguły oznakowania.

Oświadczenie Global Organic Textiles Standard podkreśla, że „tekstylia organiczne nie są obecnie włączone w europejskie przepisy o produktach organicznych, które obejmują żywność organiczną i rolnictwo w Europie. Oznacza to, że używanie terminu „organiczny” w odniesieniu do tekstyliów nie jest kontrolowane na rynku europejskim, a zatem istnieją nieodpowiednie i niedokładne definicje, które skutkują dezorientacją konsumentów i stosowaniem tzw. „EKOŚCIEMY”.

KE stwierdziła, że podstawa prawna regulacji „organicznej” nie powinna być rozciągnięta na produkty takie, jak tekstylia i kosmetyki, stwierdzając, że „farmy organiczne winny nadal koncentrować się na produkcji rolnej, ponieważ jest to ważny instrument świadczenia usług środowiskowych i wzmożenie rozwoju, innowacyjności i zatrudnienia na obszarach wiejskich”.

Pozostawia to znaczą lukę w ramach prawodawstwa „organicznego”, a GOTS zauważa, że „Tekstylia organiczne są ważną częścią całego rynku organicznego. Dają one możliwość poprawy zrównoważonego użytkowania ich na skalę globalną. Upewnienie się, że oznakowanie organiczne oparte jest na twardych standardach i weryfikacji pomoże w przekonaniu konsumentów i zbudowaniu rynku tekstyliów organicznych.”

Dyrektoriat Generalny Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej jest odpowiedzialny za oznakowanie wyrobów tekstylnych, a ostatni raport nt. potrzeb i opcji zharmonizowania oznakowania badał zagadnienie uznania GOTS za podstawę regulowania oznakowania tekstyliów organicznych (jak ma to miejsce w USA). Jako taki, GOTS został zaproszony obecnie do udziału w Unijnej Grupie Eksperckiej ds. Nazewnictwa i Oznakowania Tekstyliów.

Poza tym, zakończył się właśnie Pierwszy Okres Pracy Zainteresowanych Stron (16 maja – 30 lipca) w procesie formalnego przeglądu mającego za cel rozwinięcie GOTS Version 4.0, który zebrał około 200 indywidualnych zgłoszeń.

Komisja Techniczna GOTS rozpoczęła już staranną ocenę i szacunki tych zgłoszeń i jeśli będzie to konieczne, będzie konsultować się z innymi ekspertami, w celu ukończenia Projektu Drugiej Poprawki. Będzie on opublikowany 01 listopada 2013 r., a GOTS Version 4.0 i stosowne instrukcje mają być wydane w marcu 2014 r.

© Copyright - Izba bawełny