KONSULTACJE UNIJNE

Na stronie ec.europa.eu/yourvoice Komisja Europejska  prezentuje informacje o toczących się aktualnie konsultacjach – obecnie zwracamy uwagę na dwa istotne tematy konsultacji i zachęcamy gorąco do udziału.

 

Zdecydowana polityka europejska na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców w latach 2015-2020 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii na temat tego, w jaki sposób należałoby zmienić program „Small Business Act” dla Europy, aby silna europejska polityka na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców była kontynuowana w latach 2015-2020. Dokument konsultacyjny Priorytety na najbliższe lata nie zmieniły się i obejmują m.in. ułatwienie MŚP dostępu do finansowania i rynków, zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz promowanie przedsiębiorczości. Jako kolejny priorytet uwzględniono konieczność rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Dokument konsultacyjny zawiera krótki przegląd programu „Small Business Act”, wyniki osiągnięte do tej pory, podsumowanie realizowanych inicjatyw i propozycje nowych inicjatyw (w polach tekstowych). Komisja pragnie poznać opinie zainteresowanych stron na temat tych inicjatyw i zachęca je do wypełnienia kwestionariusza online.  Odpowiedzi można udzielać w języku polskim, aczkolwiek mile widziane jest załączenie tłumaczenia na jeden z języków roboczych Komisji. Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych wraz z nazwiskiem ich autora, chyba że sprzeciwi się on opublikowaniu swoich danych osobowych. W tym przypadku respondent jest proszony o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji odpowiedzi na stronę internetową. Ostateczny termin: 15/12/2014.

W razie pytań kontakt: ENTR-SBA@ec.europa.eu

 

SME Survey in the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Intencją konsultacji jest zebranie informacji na temat barier handlowych jakie napotykają firmy unijne sektora MSP we współpracy gospodarczej z USA. Ostateczny termin: 15.12.2014.

W razie pytań kontakt: tsia-ttip@ecorys.com

 

© Copyright - Izba bawełny