Deputowani parlamentu europejskiego zaniepokojeni

DEPUTOWANI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZANIEPOKOJENI SYTUACJĄ SEKTORA TEKSTYLNEGO WZYWAJĄ DO UMOŻLIWIENIA LEPSZEGO DOSTĘPU DO RYNKÓW DLA PRZEMYSŁU.

 

Przyjmując wspólną rezolucję o przyszłości sektora tekstylnego po 2007 r. Eurodeputowani wyrazili swoje zaniepokojenie wysokimi taryfami i barierami pozataryfowymi występującymi w wielu krajach trzecich. Parlament podkreśla, że Komisja Europejska w swych umowach dwustronnych, regionalnych i wielostronnych z krajami trzecimi winna zabezpieczyć lepsze warunki dostępu do rynków w tych krajach, jako że jest to najważniejsze dla przyszłości przemysłu tekstylnego i odzieżowego osadzonego w Europie, szczególnie dla MSP.

Parlament poprosił Komisję by wykorzystała okazję negocjacji umów handlowych w celu promocji i wzmocnienia norm ochrony środowiska i społecznych, takich jak przyzwoite warunki pracy w krajach trzecich, które miałyby zagwarantować uczciwą konkurencję.

Parlament utrzymuje, że system podwójnej kontroli w handlu z Chinami nie będzie niczemu służył dopóki nie będzie chronił przed powtórzeniem się sytuacji, która miała miejsce w 2005r., gdy import do UE wzrósł z ogromnym przyspieszeniem. Parlament podkreśla, że nowe instrumenty ochronne winny być wdrożone, obejmując kategorie wyrobów, które zostaną określone przez kraje członkowskie, aby podtrzymać zatrudnienie w rodzimym przemyśle tekstylnym, jego działalność i rozwój w UE.

Członkowie Parlamentu wzywają Komisję i kraje członkowskie do aktywnej promocji modernizacji przemysłu włókienniczego w UE, przez wspieranie innowacyjności technologicznej, badań i rozwoju poprzez 7 Program Ramowy, a także kształcenie zawodowe, przeznaczone szczególnie dla MSP; w związku z tym MSP wzywają Komisję do przeprowadzenia właściwego i całościowego dochodzenia w tej tak ważnej sprawie.

Przemysł włókienniczy w UE i pracownicy

Parlament wezwał Komisję do zagwarantowania, że Globalisation Adjustment Fund (Fundusz Dostosowania do Globalizacji) będzie spożytkowany głównie na restrukturyzację i utrzymanie sektora tekstylnego, a w szczególności MSP, które w znacznym stopniu odczuwają negatywne skutki liberalizacji rynków.

Wysoka Izba wzywa Komisję i kraje członkowskie do pomocy pracownikom sektora tekstylnego i odzieżowego w zakresie spraw socjalnych i planów dla firm znajdujących się w fazie restrukturyzacji.

Nieuczciwy handel i podróbki

Członkowie Parlamentu wezwali Komisję do zachęcania władz chińskich do uregulowania kursu wymiany ich waluty i do dokonania przeglądu bilansu ich kursu wymiany euro/dolar, które obecnie ułatwiają masowy napływ chińskich tekstyliów i import odzieży.

Nadzór nad importem

Deputowani podkreślają, że system podwójnej kontroli importu z Chin nie może być wprowadzony tylko na rok 2008, lecz że skuteczny system nadzoru winien zostać zagwarantowany na dłuższy czas. Parlament wezwał Komisję i Stany Zjednoczone do zaangażowania się w konsultacje na temat importu tekstyliów z Chin.

Wysoka Izba wzywa Komisję do ustanowienia systemu monitorowania i oceny wyników przed pierwszym kwartałem 2008 r., w celu zapewnienia, że niszczące efekty nagłego skoku importu tekstyliów będę dokładnie i szybko rozważane. Parlament poprosił Komisję o złożenia raportu w tej sprawie.

Bezpieczeństwo i ochrona konsumenta

Członkowie Parlamentu domagają się od Komisji użycia swych wpływów w celu pozbycia się z rynku UE wyrobów niebezpiecznych, również z sektora włókienniczego i odzieżowego.

Parlament wzywa Komisję do zagwarantowania, by importowane wyroby tekstylne, szczególnie z Chin, wprowadzane na rynek europejski odpowiadały wymogom bezpieczeństwa i ochrony konsumenta – takim samym jak wyroby tekstylne wytwarzane wewnątrz Unii Europejskiej.

Członkowie Parlamentu poprosili Komisję o przeprowadzenie właściwej oceny i studium problemu domniemanego wpływu obniżek cen importowych na konsumentów w UE.

Kraje rozwijające się i partnerzy śródziemnomorscy z UE

Ostatecznie, Parlament wzywa Komisję do poparcia ustanowienia strefy produkcji europejsko-śródziemnomorskiej dla sektora włókienniczego, korzystając z bliskiego położenia geograficznego rynków śródziemnomorskich i europejskich. Pozwoliłoby to na stworzenie obszaru konkurencyjnego w skali międzynarodowej, co zapewniłoby, że utrzymana zostałaby produkcja i zatrudnienie.

© Copyright - Izba bawełny