BADANIE WPŁYWU NARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA UE

Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą ukierunkowaną na prawidłowe wdrażanie Praw Własności Intelektualnej w 4 kluczowych sektorach przemysłu, włączając sektor tekstylno-odzieżowy.

Do przeprowadzenia badań wskazana została instytucja TECHNOPOLIS, która opracowała wzór kwestionariusza kierowanego do przedsiębiorstw. Kwestionariusz został przygotowany również w języku polskim. Kwestionariusz powinien być wypełniony drogą elektroniczną. Termin zakończenia badania upływa z dniem 15 kwietnia 2007. 

Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: 

http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=505193295431

© Copyright - Izba bawełny