77. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu  25 maja  2018 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyły się obrady 77. Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017, udzieliło absolutorium  Zarządowi i przyjęło budżet na rok 2018.

Ponadto, Walne Zgromadzenie Członków IB uchwaliło zmiany do Statutu IB., powołało Dyrektor IB Katarzynę Święcicką na stanowisko Wiceprezesa Urzędującego zgodnie z § 33 pkt 16 Statutu Izby Bawełny w Gdyni oraz wyraziło zgodę – po spełnieniu  określonych warunków – na przystąpienie Izby do projektu CORNET realizowanego  w partnerstwie z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich   pod egidą  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W Uchwale Kierunkowej 77. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni ponownie uwypuklono   potrzebę kontynuowania działań mających na celu  wspieranie polskiego i europejskiego sektora przemysłu tekstylno – odzieżowego w obliczu silnej konkurencji.  Zaapelowano do administracji krajowej i  instytucji europejskich o kontynuowanie inicjatyw ukierunkowanych na odbudowę i stabilny rozwój przemysłu w krajach unijnych.

© Copyright - Izba bawełny