Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

ICAC RESEARCH ASSOCIATES PROGRAM 2019

Decyzją  organu Zarządzającego (Standing Committee)  Międzynarodowego Komitetu ds. Bawełny  (ICAC) – podjętą na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. w Waszyngtonie – członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni – Pan Tomasz Drozd z firmy Wola Sp. z o.o. został  zakwalifikowany do udziału w Research Associates Program 2019 na temat „Zarządzanie ryzykiem w przemyśle bawełniarskim”.
(więcej…)


23 maja br w godz.11.00 – 15.00 w Sali Konferencyjnej w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się Seminarium pt. „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem seminarium była przede wszystkim promocja Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia”,. a pośrednio promocja włókien naturalnych jako przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Seminarium przyciągnęło przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi, biodegradowalnymi materiałami, jak również przedstawicieli środowiska naukowego zaangażowanych w opracowanie takich rozwiązań. Wysoki poziom merytoryczny prezentacji zachęcał do ożywionej dyskusji oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytutami nauko-badawczymi i uczelniami wyższymi. Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali materiały promujące Projekt.


 1. ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZLONKOW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu  24 maja  2019 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyły się obrady 78. Zwyczajnego Sprawozdawczo –Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, przyjęło budżet na rok 2019 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01/01/2018 – 31.12.2018. Ustępujący Prezes Artur Gacek podsumował  dwie kadencje,  przez które pełnił swoją funkcję pełnił i podziękował wszystkim za owocna współpracę.

 

 

 

 1. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze Izby.

 

W skład  Zarządu  Izby Bawełny  kadencji 2019-2021 weszli:

 

Jerzy Kotwas         Prezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Frydrych                               Wiceprezes

Wojciech Bubrowski                      Wiceprezes

Tomasz Drozd                                 Członek

Artur Gacek                                     Członek

Anna Garnys                                   Członek

Jacek Jakubiak                               Członek

Ignacy Józkowicz                           Członek

Czesław Madejski                           Członek

Marek Radwański                           Członek

Jacek Rutkowski                            Członek

 

W skład  Komisji Rewizyjnej  kadencji 2019-2021 weszli:

Leszek Kilanowski                          Przewodniczący

Anna Kicińka-Jakubowska             Członek

Benoit Gaujard                                 Członek

 

W Uchwale Kierunkowej 78. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni wskazano nowe cele strategiczne, zadania i wartości, jakie Izba będzie realizowała przez najbliższe lata. Obok celów statutowych, Izba będzie wzmacniać swoją rolę jako :

 • najważniejszego forum poświęconego bawełnie w Polsce, organizacji łączącej firmy produkujące i handlujące wyrobami bawełnianymi i bawełnopodobnymi,
 • organizacji o silnie ukierunkowanej działalności informacyjnej, analitycznej i edukacyjnej dla polskiej branży tekstylno-odzieżowe, w celu analizowania problemów sektora i zmian rynkowych,
 • organizacji promującej bawełnę i wyroby bawełniane oraz nowe technologie, podnoszące innowacyjność i konkurencyjność polskiego włókiennictwa,
 • stowarzyszenia branżowego, przy którym działający od 1938 roku Sąd Arbitrażowy rozstrzygać może spory handlowe i jakościowe, wynikających z kontraktów kupna-sprzedaży surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych.
 • organizacji prowadzącej szkolenia o surowcach i półproduktach włókienniczych, technologii, certyfikacji czy zasadach handlu, a także – wspierającej programy odbudowy szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego dla włókiennictwa.

23 maja 2019 r. (czwartek) – w godzinach 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej „Domu Bawełny” w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7 odbędzie się w ramach Projektu CELPREG: „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” (więcej…)


W dniu 9 kwietnia 2019, grupa uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni oraz z Powiatowego Zespołu nr 2 w Rumi – kształcących się w zawodzie Technik Przemysłu Mody uczestniczyła w zorganizowanych przez Izbę Bawełny w Gdyni zajęciach, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

 

 • rodzaje surowców stosowanych w przemyśle tekstylno-odzieżowym z uwzględnieniem podziału na włókna naturalne, sztuczne i
  syntetyczne,
 • właściwości poszczególnych rodzajów włókien i wynikające z nich zalety i wady oraz zastosowania,
 • aspekt ekologiczny stosowania włókien syntetycznych, ich destrukcyjny wpływ na środowisko,
 • bawełna: budowa fizyczna i chemiczna włókna, gdzie jest uprawiana, zalety użytkowania bawełny z punktu widzenia konsumenta i
  środowiska naturalnego.

 

 

Uczennice miały również możliwość obejrzenia prób bawełny różnego pochodzenia, sali klasyfikacyjnej oraz fizycznych standardów do oceny jakości włókna bawełny.

Prowadzący zajęcia, ekspert Izby Bawełny w Gdyni – Andrzej Drożdż uzasadnił konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy o właściwościach surowców włókienniczych, a także rozumienia oraz właściwej interpretacji składów surowcowych tekstyliów i odzieży, zarówno w przemyśle jak i w handlu.

 


Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”, którego pierwsza część zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Projekt  jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę:
https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

Polscy producenci odzieży, obuwia, galanterii i biżuterii mogą zgłaszać chęć udziału w programie do 10 kwietnia 2019 roku.

Na stronie internetowej zamieszczony jest:
– Regulamin projektu,
– Oświadczenia dot. RODO,
– Deklaracja uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:
– prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
– posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
– koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
– eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części, tzw. Stref:

 • Strefy Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
 • Strefy Dialogu – nastawionej na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną
  i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
 • Strefy B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.

W dniach 13 i 14 marca br. członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, a jednocześnie Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi – pan Marek Radwański wziął udział w największych targach kompozytowych na świecie JEC World Paris 2019. – 1300 wystawców, 43.000 zwiedzających.
Firma M. Radwańskiego EKOTEX Marek Radwański jest równocześnie członkiem Komitetu Użytkowników powołanego w ramach Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” realizowanego przez Izbę Bawełny w Gdyni oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy współpracy z partnerami z Niemiec, a współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt CELPREG został zaprezentowany na stoisku CELC – wśród wyrobów kompozytowych z udziałem włókna lnianego. Wszystkie foldery promujące Projekt rozeszły się wśród zwiedzających.


Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczyna drugą turę projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  W  jego ramach kontynuowana będzie realizacja  PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY MODY POLSKIEJ, skierowanego do przedsiębiorstw MSP sektora mody. Termin składania podań (PARP, elektroniczny generator wniosków): od 10.02.2019 do 13.03.2019 r.
Obecna edycja programu zawiera szereg uproszczeń (opcjonalne korzystanie z usług doradczych, większa swoboda wyboru imprez wystawienniczych etc.).

Podstawowa informacja dla przedsiębiorców znajduje się pod linkiem:
http://www.mpit.gov.pl/media/66826/ModaPolskaBPPBrand2022.pdf


Izba Bawełny w Gdyni dołączyła do wielu międzynarodowych, regionalnych i lokalnych instytucji reprezentujących przemysł tekstylno-odzieżowy na całym świecie, kolejny już raz zostając Organizacją Wspierającą ITMĘ.

ITMA to największa międzynarodowa wystawa technologii tekstylnych i odzieżowych. Odbywa się co cztery lata od 1951 r.

Nadchodząca ITMA odbędzie się w dniach od 20 do 26 czerwca 2019 r. w Hiszpanii, w Barcelonie – Fira De Barcelona, Gran Via. Najnowsze zrównoważone technologie i rozwiązania zostaną zaprezentowane pod hasłem „Wprowadzając Innowacje do Świata Tekstyliów”

Członkowie Izby Bawełny w Gdyni – jako Organizacji Wspierającej Wystawę ITMA 2019 – otrzymają wejściówki po preferencyjnych cenach.  Więcej informacji na www.itma.com

*****

Wystawa przyciągnęła ponad 1 600 wystawców z 47 krajów, którzy zaprezentują swoje najnowsze technologie i zrównoważone rozwiązania dla całego łańcucha wartości produkcji tekstyliów i odzieży oraz włókien, przędz i tkanin. Oczekuje się, że wystawę odwiedzi ponad 120 000 gości z około 140 krajów.

Odwiedzający mogą pozyskać rozwiązania do zastosowania wzdłuż całego łańcucha wartości produkcji tekstyliów i odzieży począwszy od surowców, a skończywszy na maszynach i tkaninach. Sektory wystawy dotyczące produkcji tekstyliów i odzieży obejmą; Włókna, Przędze i Tkaniny, Przędzenie, Przewijanie, Badanie & Oprogramowanie, Tkanie, Dzianie, Produkcję Odzieży, Haftowanie & Obszywanie, Włókniny, Wykończanie, Testowanie, Logistykę i Recykling, Drukowanie, Barwniki i Chemikalia, Wyposażenie Zakładów Produkcyjnych i Usługi, Badania Naukowe i Innowacje.

Dodatkowo, równolegle z ITMĄ będą się odbywały liczne wydarzenia, podczas których będzie się można dzielić wiedzą na temat będących w centrum uwagi najgorętszych problemów przemysłu tekstylno – odzieżowego oraz promować networking. Wśród tych wydarzeń znajdą się: Forum Better Cotton Initiative, Konferencja Tekstyliów Cyfrowych, ITMA Laboratorium Innowacji , Video -Witryna Innowacje, ITMA Platforma Prelegentów, Pawilon Badań Naukowych i Innowacji, ITMA Nagroda za Zrównoważoną Innowację, ITMA-EDANA Forum Włóknin, Planeta Tekstyliów, SAC & ZHDC Forum Producentów, Barwniki Tekstylne i Chemikalia – Forum Liderów


W dniach 22 – 24 listopada br. w Nadarzynie odbyła się V edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA PROJEKTU CELPREG
Jednym z ważnych wydarzeń Targów było dwudniowe Forum Tekstylne. W dniu 23 listopada br. na Forum wystąpiła Dyrektor Izby Bawełny w Gdyni Katarzyna Święcicka z prezentacją promującą realizowany przez Izbę w ramach programu CORNET i współfinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia”. Na prezentacji obecni byli przedstawiciele członków Izby, zaproszeni goście oraz uczestnicy targów.

 

 

 

 

 

 

ODKŁAMYWANIE BAWEŁNY NA FORUM TEKSTYLNYM W NADARZYNIE
Jerzy Kotwas – Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, a jednocześnie członek Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP) działającego w ramach Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), wystąpił z 30 – minutową prezentacją zatytułowaną „Bawełna: prawdy i mity” na Forum Tekstylnym zorganizowanym w toku V edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile w Nadarzynie.
Przedstawiona prezentacja, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, była jednym z wielu kroków podjętych przez Izbę w walce z dezinformacjami i mitami o rzekomej „szkodliwości” bawełny, bezkrytycznie powielanymi w wielu artykułach i opiniach, jakie ukazują się w prasie, TV czy na forach internetowych.
Celem prezentacji było również zachęcenie potencjalnych konsumentów do świadomego wyboru odzieży i tekstyliów z włókien naturalnych, a producentów – do systematycznego wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

 


© Copyright - Izba bawełny