Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

PROMOCJA BAWEŁNY - wykład pt. ”BAWEŁNA A ŚRODOWISKO – FAKTY I MITY"

W dniach 11 i 12 lipca 2019 r. w siedzibie Grupy Kapitałowej REDAN w Łodzi – Właściciela  marek odzieżowych: TOP SECRET, TROLL i DRYWASH odbyło się spotkanie Prezesa Izby Bawełny w Gdyni Jerzego Kotwasa z pracownikami firmy. Pan Jerzy Kotwas wygłosił wykład pt. ” BAWEŁNA A ŚRODOWISKO – FAKTY I MITY’, który  spotkał się z dużym zainteresowaniem. Każdego dnia, w wykładzie udział wzięło ok. 30 osób (kadra zaradzająca, handlowcy i projektanci), którzy z zainteresowaniem wysłuchali informacji nt. aktualnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego przez wszechobecne odpady z tworzyw sztucznych, wśród których znaczną część stanowią mikro-plastiki, uwalniane podczas prania wyrobów tekstylno-odzieżowych.

Część prezentacji poświęcona była także problemowi nieprawdziwych informacji nt. zużycia wody i chemicznych środków ochrony roślin do produkcji włókna bawełny, jakie powszechnie funkcjonują w obiegu medialnym, a także uwarunkowań dotyczących upraw bawełny GMO oraz bawełny organicznej.

Spotkanie było realizacją jednego ze strategicznych celów Izby Bawełny w Gdyni, jakim jest szeroka promocja bawełny i innych włókien naturalnych, które od wielu lat przegrywają walkę konkurencyjną z włóknami syntetycznymi na rynku surowców tekstylnych, zmniejszając w nim swój udział.


7 października 2019 r. cała społeczność bawełniarska zwróci swe oczy w kierunku Genewy, gdzie w siedzibie Światowej Organizacji Handlu (WTO) oficjalnie zostanie zainicjowany Światowy Dzień Bawełny. Sekretariat WTO organizuje to wydarzenie we współpracy z sekretariatami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowego Centrum Handlu (ITC) i Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC). Wprowadzenie Światowego Dnia Bawełny jest skutkiem inicjatywy podjętej przez Grupę C4 (Benin, Burkina Faso, Czad i Mali), która złożyła do WTO oficjalny wniosek o uznanie takiego dnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, co ma być odzwierciedleniem znaczenia bawełny jako dobra o znaczeniu globalnym.
Równolegle Światowy Dzień Bawełny będzie świętowany w wielu krajach na świecie w toku wydarzeń promujących interesariuszy łańcucha dostaw, tj. farmerów, przetwórców, naukowcom czy handlowców uczestniczącym w tych wydarzeniach.
Światowy Dzień Bawełny to również wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim o wielu zaletach i korzyściach związanych z bawełną począwszy od jej wspaniałych właściwości, które posiada jako włókno naturalne po korzyści, jakie osiągają ludzie dzięki jej produkcji, przetwarzaniu, handlowi nią i konsumpcji. Wydarzenie ma również rzucić światło na wyzwania stojące przed przemysłami bawełniarskimi na całym świecie, a szczególnie w najmniej rozwiniętych krajach.
Udział w wydarzeniu inicjującym Światowy Dzień Bawełny na forum WTO jest bezpłatny. Natomiast uczestnicy ponoszą we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania.
Formularz rejestracyjny należy wypełnić i przedłożyć on-line do dnia 20 września br. Więcej informacji: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/wcd19_reg_e.htm


9. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ruszyła rejestracja!

Izba Bawełny w Gdyni po raz kolejny przystąpiła do grona Organizacji Wspierających Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16 – 18 października  br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. (więcej…)


W dniu 25 czerwca 2019 r. w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie Prezesa Izby Bawełny w Gdyni Jerzego Kotwasa z pracownikami naukowymi i doktorantami Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Pan Jerzy Kotwas wygłosił wykład n.t. ” BAWEŁNA A ŚRODOWISKO – FAKTY I MITY’ Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, gdyż dotyczył jakże ważnego i aktualnego problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez wszechobecne odpady z tworzyw sztucznych, wśród których znaczną część stanowią odpady będące produktem przemysłu tekstylno-odzieżowego.

Istotną częścią prezentacji było poruszenie problemu znajdujących się w obiegu nieprawdziwych informacji dotyczących zużycia wody i środków chemicznych, głównie pestycydów do produkcji włókna bawełny, uwarunkowań dotyczących upraw bawełny GMO oraz bawełny organicznej.

Spotkanie było efektem realizacji jednego z celów postawionych przez Zarząd Izby Bawełny obecnej kadencji, to jest szerokiej promocji bawełny i innych włókien naturalnych, które w wyniku deprecjacji prowadzonej przez lobby producentów włókien syntetycznych przegrywają  na rynku surowców tekstylnych, zmniejszając w nim swój udział.

 (oprac. dr Jacek Rutkowski, PŁ)


Decyzją  organu Zarządzającego (Standing Committee)  Międzynarodowego Komitetu ds. Bawełny  (ICAC) – podjętą na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. w Waszyngtonie – członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni – Pan Tomasz Drozd z firmy Wola Sp. z o.o. został  zakwalifikowany do udziału w Research Associates Program 2019 na temat „Zarządzanie ryzykiem w przemyśle bawełniarskim”.
(więcej…)


23 maja br w godz.11.00 – 15.00 w Sali Konferencyjnej w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się Seminarium pt. „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem seminarium była przede wszystkim promocja Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia”,. a pośrednio promocja włókien naturalnych jako przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Seminarium przyciągnęło przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi, biodegradowalnymi materiałami, jak również przedstawicieli środowiska naukowego zaangażowanych w opracowanie takich rozwiązań. Wysoki poziom merytoryczny prezentacji zachęcał do ożywionej dyskusji oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytutami nauko-badawczymi i uczelniami wyższymi. Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali materiały promujące Projekt.


 1. ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZLONKOW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu  24 maja  2019 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyły się obrady 78. Zwyczajnego Sprawozdawczo –Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, przyjęło budżet na rok 2019 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01/01/2018 – 31.12.2018. Ustępujący Prezes Artur Gacek podsumował  dwie kadencje,  przez które pełnił swoją funkcję pełnił i podziękował wszystkim za owocna współpracę.

 

 

 

 1. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze Izby.

 

W skład  Zarządu  Izby Bawełny  kadencji 2019-2021 weszli:

 

Jerzy Kotwas         Prezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Frydrych                               Wiceprezes

Wojciech Bubrowski                      Wiceprezes

Tomasz Drozd                                 Członek

Artur Gacek                                     Członek

Anna Garnys                                   Członek

Jacek Jakubiak                               Członek

Ignacy Józkowicz                           Członek

Czesław Madejski                           Członek

Marek Radwański                           Członek

Jacek Rutkowski                            Członek

 

W skład  Komisji Rewizyjnej  kadencji 2019-2021 weszli:

Leszek Kilanowski                          Przewodniczący

Anna Kicińka-Jakubowska             Członek

Benoit Gaujard                                 Członek

 

W Uchwale Kierunkowej 78. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni wskazano nowe cele strategiczne, zadania i wartości, jakie Izba będzie realizowała przez najbliższe lata. Obok celów statutowych, Izba będzie wzmacniać swoją rolę jako :

 • najważniejszego forum poświęconego bawełnie w Polsce, organizacji łączącej firmy produkujące i handlujące wyrobami bawełnianymi i bawełnopodobnymi,
 • organizacji o silnie ukierunkowanej działalności informacyjnej, analitycznej i edukacyjnej dla polskiej branży tekstylno-odzieżowe, w celu analizowania problemów sektora i zmian rynkowych,
 • organizacji promującej bawełnę i wyroby bawełniane oraz nowe technologie, podnoszące innowacyjność i konkurencyjność polskiego włókiennictwa,
 • stowarzyszenia branżowego, przy którym działający od 1938 roku Sąd Arbitrażowy rozstrzygać może spory handlowe i jakościowe, wynikających z kontraktów kupna-sprzedaży surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych.
 • organizacji prowadzącej szkolenia o surowcach i półproduktach włókienniczych, technologii, certyfikacji czy zasadach handlu, a także – wspierającej programy odbudowy szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego dla włókiennictwa.

23 maja 2019 r. (czwartek) – w godzinach 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej „Domu Bawełny” w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7 odbędzie się w ramach Projektu CELPREG: „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” (więcej…)


W dniu 9 kwietnia 2019, grupa uczennic z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Gdyni oraz z Powiatowego Zespołu nr 2 w Rumi – kształcących się w zawodzie Technik Przemysłu Mody uczestniczyła w zorganizowanych przez Izbę Bawełny w Gdyni zajęciach, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

 

 • rodzaje surowców stosowanych w przemyśle tekstylno-odzieżowym z uwzględnieniem podziału na włókna naturalne, sztuczne i
  syntetyczne,
 • właściwości poszczególnych rodzajów włókien i wynikające z nich zalety i wady oraz zastosowania,
 • aspekt ekologiczny stosowania włókien syntetycznych, ich destrukcyjny wpływ na środowisko,
 • bawełna: budowa fizyczna i chemiczna włókna, gdzie jest uprawiana, zalety użytkowania bawełny z punktu widzenia konsumenta i
  środowiska naturalnego.

 

 

Uczennice miały również możliwość obejrzenia prób bawełny różnego pochodzenia, sali klasyfikacyjnej oraz fizycznych standardów do oceny jakości włókna bawełny.

Prowadzący zajęcia, ekspert Izby Bawełny w Gdyni – Andrzej Drożdż uzasadnił konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy o właściwościach surowców włókienniczych, a także rozumienia oraz właściwej interpretacji składów surowcowych tekstyliów i odzieży, zarówno w przemyśle jak i w handlu.

 


Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu Akcelerator Branżowy dla sektora „Moda Polska”, którego pierwsza część zaplanowana została na 24-25.04.2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Projekt  jest wspólnym przedsięwzięciem PFR S.A. i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Grupą PFR.

Rekrutacja do Akceleratora „Moda Polska” odbywa się poprzez stronę:
https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-dla-sektora-moda-polska/

Polscy producenci odzieży, obuwia, galanterii i biżuterii mogą zgłaszać chęć udziału w programie do 10 kwietnia 2019 roku.

Na stronie internetowej zamieszczony jest:
– Regulamin projektu,
– Oświadczenia dot. RODO,
– Deklaracja uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy przesłać na adres: akceleratorbranzowy@pfr.pl

Akcelerator Branżowy skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:
– prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
– posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
– koncentrują się głównie na działalności w branży modowej;
– eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Akcelerator Branżowy będzie składał się z trzech części, tzw. Stref:

 • Strefy Rozwiązań – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
 • Strefy Dialogu – nastawionej na kreowanie nowych rozwiązań dla eksportu. To dialog we współpracy z administracją publiczną
  i ekspertami, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w branży oraz odpowiedniego ich zaadresowania w instytucjach publicznych dla bardziej dynamicznego rozwoju całego sektora.
 • Strefy B2B – spotkanie B2B z instytucjami z Grupy PFR, mające na celu indywidualny dobór narzędzi wsparcia eksportu do potrzeb firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR.

© Copyright - Izba bawełny